PERSONA ZYRTAR ME VEPRIMTARI DHE SFERA TË NDRYSHME NË TRAJNIM NË KOMISION

Njëzet e tre persona zyrtar për ndërmjetësim me informacione me karakter publik të institucioneve shtetërore, ndërmarrje dhe ente publike, njësi të qeverisjes lokale, pushtetit gjyqësor, si dhe të institucioneve shëndetësore, vijuan trajnimin me temë “Qasja e lirë në informacione me karakter publik dhe zbatimi praktik i Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter…

KOMISIONI PËR MBROJTJEN E TË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK REALIZOI TRAJNIM NË UNIVERSITETIN PËR TURIZËM DHE MENAXHMIN – SHKUP

Iniciativa e Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik për zbatimin e bashkëpunimit më të afërt me institucionet për arsim të lartë në korrik të vitit 2016 u zyrtarizua me Universitetin për turizëm dhe menaxhim në Shkup, me nënshkrimin e Memorandumit për bashkëpunim, të cilin e nënshkruan…

PUNËTORI PËR REVIZION TË NPAA 2017

Përfundimi i revizionit të Programit nacional për miratimin e të drejtës së Bashkimit evropian për vitin 2017 dhe analiza e implementimit të Strukturave IPA, si rekomandime për përgatitjen e Planit aksional 2017, ishin temat kryesore të Punëtorisë për revizion të NPAA 2017, që u mbajt më 30.11. deri më 02.12.2016 në hotelin Metropoll në Ohër.…

PJESËMARRJE NË KONFERENCË PËR TË DHËNA TË HAPURA

Anëtarja e Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik Valentina Fidanoska dhe Cveta Trajkovska, udhëheqëse e njësisë në Sekretariatin e Komisionit, me ftesë të Qendrës së Maqedonisë për bashkëpunim ndërkombëtar, sot morën pjesë në Konferencë “Të dhëna të hapura për shpenzimin e mjeteve publike – përvoja nga…

TRAJNIM PËR PERSONA ZYRTARË TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE

Në hapësirat e Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, sot u mbajt trajnim me temë: “Qasja e lirë në informacione me karakter publik”. Trajnimin e realizuan Jordanka Stojkova dhe Cveta Trajkovska, ligjërues profesionist të Sekretariatit të Komisionit, e në të morën pjesë 16 persona zyrtarë të…

VAZHDOJNË TRAJNIMET NË KOMISION

Me takim të ri me personat zyrtar për ndërmjetësim me informacione me karakter publik, sot në hapësirat e Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione ma karakter publik, vazhduan trajnimet e planifikuara me temë “Qasje e lirë në informacione me karakter publik”. Trajnimin e realizuan ligjëruesit profesional në Sekretariatin e…

U NËNSHKRUA MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM MES KOMISIONIT DHE UNIVERSITETIT PËR TURIZËM DHE MENAXHMENT NË SHKUP

Kryetari i Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, d-r Gjorgi Sllamkov dhe Rektori i Universitetit për turizëm dhe menaxhment në Shkup, prof. d-r Ace Milenkovski, sot në hapësirat e Komisionit nënshkruan Memorandum për bashkëpunim mes dy institucioneve. Memorandumi është me afat prej pesë vjet (me mundësi…

KËSHILLIM PËR ZBATIMIN E LIGJIT PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

Në organizim të Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavell Shatev” sot në hapësirat e Akademisë u mbajt këshillim me temë: “Zbatimi i ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik”. Në kuadër të këshillimit, ligjëruesit profesionist të Sekretariatit të Komisionit Jordanka Stojkova dhe Cveta Trajkovska, mbajtën ligjërata për 20 persona zyrtarë të…

Page 1 of 3123