Пребарај
Училишта за основно образование
Основно училиште “Св.Климент Охридски“- Македонски Брод
Основно училиште “Григор Прличев„- Охрид
Основно училиште “Кочо Рацин“- Охрид
Основно училиште “Браќа Миладиновци“ - Пробиштип
ОМУ „Методи Патче“- Охрид
Основно училиште “Ванчо Николески“-с.Лескоец
Основно училиште „Христо Узунов„-Охрид
Основно училиште “Братство Единство“-Охрид
Основно училиште “Св.Наум Охридски“- с.Пештани
Основно училиште “Св. Климент Охридски“- Охрид
Основно училиште “Живко Чинго“-с. Велгошти
ОУ “Дебрца“- с.Белчишта
Основно училиште “Братство Единство“ --Дебар
Основно училиште “Саид Најдени“-Дебар
ОУ “Ристе Ристевски“ с. Долно Косоврасти
Основно училиште “Никола Вапцаров“- Струмица
Основно училиште “Сандо Масев“- Струмица
Основно училиште “Видое Подгорец“- Струмица
Основно училиште “Маршал Тито“- Струмица
Основано училиште “Маршал Тито“-с. Муртино
Основно училиште “Гоце Делчев“- с Босилово
Основно училиште “Гоце Делчев“- с.Вељуса
Основно училиште “Гоце Делчев“- с.Василево
Основно училиште “Даме Груев“- с.Куклиш
Основно училиште “Герас Цунев“-.с.Просениково
Основно училиште “Cb. Кирил и Методиј“- с Дабиљe
Основно училиште "Мануш Турновски"- Ново Село
Основно училиште “Владимир Полежиноски“- Кичево
Основно училиште “Кузман Јосифовски-Питу“- Кичево
Основно училиште “Санде Штерјоски“- Кичево
FirstПрва
PrevПретходна
8 / 11
6
7
[8]
9
10
НареднаNext
ПоследнаLast
AllСите

Изработката на оваа веб-страница ја финансираше Британската амбасада, преку средства од програмата UK FCO SPFRE. Објавените содржини се мислења на авторите и не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската амбасада.

Анкета

Ако барањето е непотполно, службеното лице е должно:

 


Брошура-УНИВЕРЗАЛЕН ВОДИЧ-
ТИ ИМАШ ПРАВО ДА ЗНАЕШ
Годишен извештај за 2013 година
Програма за работа на Комисијата за ЗПСПИЈК за 2014 година
Упатство за спроведување на ЗСПИЈК
Пречистен текст на Деловникот за работата на Комисијата за ЗПСПИЈК
Деловник за работа на комисијата
Упатство за користење на книги од библиотеката на Комисијата
Деловник за измени и дополнување на Деловникот за работа на Комисијата
Тест на јавниот интерес
Брошура
Брошура
Обрасци за Download
Ги знаете ли Вашите права?
Краток анимиран филм