Пребарај
Средношколски домови во РМ
Јавна установа Ученички дом на Град Скопје ,,Здравко Цветковски,,-Скопје
Ученички дом при МУЦ ,,Д-р Панче Караѓозов,,Скопје
Ученички дом ,,Лазар Лазаревски,,-Велес
Ученички дом ,,Крсте П.Мисирков“-Кавадарци
Ученички дом ,,Браќа Миладиновци,,-Струга
Државен ученички дом „Мирка Гинова“-Битола
Ученички дом ,,Здравко Чочковски,,-Дебар
Ученички дом ,,Доне Божинов,,-Пробиштип
Ученички дом УСО ,,Димитар Влахов,,-Струмица
Ученички дом ,,Проф. Мијалковиќ,,- Куманово
Ученички дом ,,Боро Менков,,-Крива Паланка
Ученички дом при СОУ ”Митко Пенџуклиски” - Кратово
Ученички дом при ДСУ за образование и рехабилитација ,,Искра,,-Штип
Ученички дом при ДСУ за рехабилитација и образование „Св.Наум Охридски” - Скопје
Ученички дом при ОУТУ “Ванчо Питошевски”- Охрид
Ученички дом при ДУЦОР „Партенија Зографски”- Скопје

Изработката на оваа веб-страница ја финансираше Британската амбасада, преку средства од програмата UK FCO SPFRE. Објавените содржини се мислења на авторите и не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската амбасада.

Анкета

Ако барањето е непотполно, службеното лице е должно:

 


Брошура-УНИВЕРЗАЛЕН ВОДИЧ-
ТИ ИМАШ ПРАВО ДА ЗНАЕШ
Годишен извештај за 2013 година
Програма за работа на Комисијата за ЗПСПИЈК за 2014 година
Упатство за спроведување на ЗСПИЈК
Пречистен текст на Деловникот за работата на Комисијата за ЗПСПИЈК
Деловник за работа на комисијата
Упатство за користење на книги од библиотеката на Комисијата
Деловник за измени и дополнување на Деловникот за работа на Комисијата
Тест на јавниот интерес
Брошура
Брошура
Обрасци за Download
Ги знаете ли Вашите права?
Краток анимиран филм