Пребарај
Јавни Претпријатија за Комуналии и Водостопанисување
Јавно претпријатие за комунални дејности „Лакавица„-Конче
Ј.П “Водовод и канализација”-Скопје
Јавно комунално претпријатие „Сарај“-Скопје
Јавно комунално претпријатие „Козјак„- Старо Нагоричане
Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица„- Пробиштип
Јавно препријатие за комунални дејности „Комуналец“-Кичево
ЈПКД „Огражден“-Босилово
Јавно претпријатие за комунални дејности „Брегалница“ – Делчево
Ј.П. „Охридски комуналец„- Охрид
Јавно комунално претпријатие „Пазари“-Прилеп
Јавно комунално претпријатие „Комуналец“-Свети Николе
Јавно комунално претпријатие „Илинден“- општина Илинден
Јавно комунално претпријатие „Водовод„-нас.Илинден
Јавно претпријатие за комунални дејности „Комуналец“-Гостивар
Јавно комунално претпријатие „Пролетер„-Ресен
Јавно претпријатие „Комунално“-Струга
Јавно комунално претпријатие “Комуналец”-Демир Хисар
Јавно комунално претпријатие “Комуналец”-Прилеп
Јавно претпријатие за комунални работи “Комуналец”-Кавадарци
Јавно претпријатие за комунални дејности – „Водовод“-Богданци
ЈП “Комуналец”-Крива Паланка
Јавно комунално претпријатие “Комуналец”-Пехчево
Јавно претпријатие Комунален сервис-Валандово
ЈП за комунално-производни и услужни работи „ИСАР“-Штип
ЈП за комунални дејности „Комуна“-Ново Село
Јавно претпријатие за комунални дејности и облагодарување на природните ресурси „Хигиена“-с. Лабуништа
Јавно претпријатие за комунални дејности и уредување на градежно земјиште-Лозово
Јавно комунално претпријатие „Сопиште“ - с. Сопиште
Јавно претпријатие за комунални дејности „Облешево“-с. Облешево
Јавно претпријатие за комунални работи „Солидарност“-Виница
Општинско јавно претпријатие за вршење на комунални работи с, Јегуновце
Јавно претпријатие за комунални дејности „Комуналец“-Гевгелија
Јавно комунално претпријатие „Никола Карев“-Пробиштип
Јавно претпријатие за комунални услужни работи „Комуналец“-Неготино
Јавно претпријатие за комунални дејности „Росоман“-Росоман
Јавно комунално претпријатие „Шари“ – с. Боговиње
ЈПКД „Комуналец“ - Струмица
Јавно претпријатие за комунални работи “Услуга”-Берово
Јавно претпријатие за комунално-производни и услужни работи “Прогрес”-Радовиш
Ј. К. П. „Дервен“ – Велес
Јавно претпријатие за комунални дејности „Комуна“-Крушево
Јавно претпријатие за комунални дејности –„Комуналец-Полин“-Дојран
Јавно комунално претпријатие „Стандард“-Дебар
Ј. К. П „Водовод и канализација„ – Прилеп
Ј. П. „Водовод„-Куманово
K.Ј.П „Водовод„-Кочани
Ј. П. Водовод и канализација - М.Брод
Водостопанство „Скопско поле„-Скопје
ЈП „Дојранско езеро„-Стар Дојран
Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица“-Скопје
Водостопанство-Тиквеш-Кавадарци
Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес
Ј.П. ”Комунална хигиена”-Скопје
ЈКП „Водовод„ - Битола
Јавно претпријатие за комунални дејности „Турија„-Василево
Јавно комунално претпријатие „Долнени“-с. Долнени
Водостопанство „Кумановско-Липковско поле„-Куманово
Јавно претпријатие „Комунална чистота„-Богданци
ЈКП „Тетово„-Тетово
Општинско јавно претпријатие„Вардар„-Брвеница
Јавно претпријатие „Кале„- Центар Жупа
Водостопанство„Струмичко поле„-Струмица
FirstПрва
PrevПретходна
All pages
1
2
3
НареднаNext
ПоследнаLast
AllСите

Изработката на оваа веб-страница ја финансираше Британската амбасада, преку средства од програмата UK FCO SPFRE. Објавените содржини се мислења на авторите и не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската амбасада.

Анкета

Ако барањето е непотполно, службеното лице е должно:

 


Брошура-УНИВЕРЗАЛЕН ВОДИЧ-
ТИ ИМАШ ПРАВО ДА ЗНАЕШ
Годишен извештај за 2013 година
Програма за работа на Комисијата за ЗПСПИЈК за 2014 година
Упатство за спроведување на ЗСПИЈК
Пречистен текст на Деловникот за работата на Комисијата за ЗПСПИЈК
Деловник за работа на комисијата
Упатство за користење на книги од библиотеката на Комисијата
Деловник за измени и дополнување на Деловникот за работа на Комисијата
Тест на јавниот интерес
Брошура
Брошура
Обрасци за Download
Ги знаете ли Вашите права?
Краток анимиран филм