Пребарај
Градинки
Јавна Детска градинка “8 Март“- Скопје
Јавна установа општинска детска градинка “Орце Николов”-Скопје
Јавна Детска градинка “Срничка“- Скопје
Јавна општинска установа за деца -Детска градинка “Росица“- Скопје
Јавна установа за деца-Детска градинка “13 Ноември“- Скопје
Јавна Детска градинка “Весели цветови“- Скопје
Јавна установа за деца – Детска градинка “Коста Поп – Ристов Делчев”-Богданци
Општинска јавна установа за деца - Детска градинка “Кочо Рацин”- Скопје
Јавна општинска установа детска градинка “Фидани”-Скопје
Јавна установа за деца – Детска градинка “11 Октомври”- Скопје
Јавна општинска установа за деца - Детска градинка “Снежана”- Скопје
Јавна установа за деца – Детска градинка “Раде Јовчевски–Корчагин“- Скопје
Јавна установа за деца-Детска градинка “25 Мај“ - Скопје
Општинска јавна установа за деца – Детска градинка “Гоце Делчев”- Виница
Јавна општинска установа за деца - Детска градинка „Втори Септември”- Демир Хисар
Јавна установа Општинска детска - Градинка “Распеана младост”- Скопје
Јавна установа за деца – Детска градинка “7 Септември”- Македонски Брод
Јавни установи за деца - Детска градинка “Бамби”- Македонска Каменица
Општинска јавна установа за деца - Детска градинка “Весели Цветови”- Делчево
Општинска јавна установа за деца – Детска градинка “Астибо“- Штип
Јавна општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка”- Валандово
Општинска јавна установа за деца - Детска градинка „Детелинка“- Крива Паланка
Јавна установа за деца - Детска градинка “Гонча Туфа”- Крушево
Јавна установа за деца – Детска градинка “8-ми Март”-Струга
Јавна установа за деца - Детска градинка „Олга Мицеска“- Кичево
Јавна установа за деца - детска градинка „Мајски цвет“- Битола
Јавна установа за деца – Детска градинка “Буба Мара”- Скопје
Јавна установа за деца – Детска градинка “Брешиа“- Дебар
Јавна општинска установа за деца - Детска градинка „Естреја Овадија-Мара“-Битола
Јавна општинска установа за деца Детска градинка „Наша иднина“- Прилеп
Јавна установа за деца - Општинска детска градинка „Фемо Кулаков“- Неготино
Јавна установа за деца – Детска градинка “Радост “- Гевгелија
Општинска јавна установа за деца - Детска градинка “Димче Мирчев”- Велес
Јавна општинска установа за деца - Детска градинка “Ангел Шајче”- Куманово
Јавна општинска установа за деца – Детска градинка “Царка Андреевска”- Кратово
Јавна установа за деца-Детска градинка „Детска Радост“- Гостивар
Оштинска јавна установа за деца – Детска градинка “Младост”- Тетово
Јавна општинска установа за деца - Детска градинка “Гоце Делчев”- Пробиштип
Јавна установа за деца - Детска градинка “23 Август”- Берово
Јавна општинска установа за деца - Детска градинка “Ацо Караманов”- Радовиш
Јавна општинска установа за деца – Детска градинка “Рахилка Гонева”- Свети Николе
Јавна општинска установа за деца – Детска градинка “Детска Радост”- Струмица
Јавна општинска установа за деца – Детска градинка “11-ти Септември“- Ресен
Јавна општинска установа за деца - Детска градинка”Павлина Велјанова”- Кочани
Јавна установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири-Трена“- Штип
Јавна установа за деца - Детска градинка “Пролет”- Карпош Скопје
Јавна установа општинска-Детска градинка “Мајски Цвет”- Скопје
Јавна установа за деца – Детска градинка “Детска Радост”- Скопје
Јавна установа за деца - Детска градинка “Јасна Ристеска“- Охрид
Општинска јавна установа -Детска градинка “7 септември“- Пехчево
Јавна општинска установа за деца- Детска градинка „Планински цвет„- Вевчани
Јавна детска установа “Рада Поцева“ - Кавадарци
ЈОУДГ „8-ми Април„-Скопје
ЈОУДГ „Борис Трајковски„-Демир Капија
FirstПрва
PrevПретходна
All pages
1
2
НареднаNext
ПоследнаLast
AllСите

Изработката на оваа веб-страница ја финансираше Британската амбасада, преку средства од програмата UK FCO SPFRE. Објавените содржини се мислења на авторите и не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската амбасада.

Анкета

Ако барањето е непотполно, службеното лице е должно:

 


Брошура-УНИВЕРЗАЛЕН ВОДИЧ-
ТИ ИМАШ ПРАВО ДА ЗНАЕШ
Годишен извештај за 2013 година
Програма за работа на Комисијата за ЗПСПИЈК за 2014 година
Упатство за спроведување на ЗСПИЈК
Пречистен текст на Деловникот за работата на Комисијата за ЗПСПИЈК
Деловник за работа на комисијата
Упатство за користење на книги од библиотеката на Комисијата
Деловник за измени и дополнување на Деловникот за работа на Комисијата
Тест на јавниот интерес
Брошура
Брошура
Обрасци за Download
Ги знаете ли Вашите права?
Краток анимиран филм