ПРЕДВИДЕНА ОБУКА ЗА ГРАЃАНИТЕ ОД ОПШТИНА ГОСТИВАР

На 23 мај (петок), со почеток во 9 часот, во просториите на општина Гостивар, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, ќе одржи  регионална обука на тема: “Правото на слободен пристап до информации од јавен карактер“.

Тетово3

РЕАЛИЗИРАНА ОБУКА ВО ОПШТИНА ТЕТОВО

Согласно планот за регионални обуки на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, а во соработка со  општина Тетово, денеска во просториите на општината, во присуство на 30 учесници, се одржа обука на тема: “Правото на слободен пристап до информации од јавен карактер“.

Бр.81 – 15.05.2014 – Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 7 РЕШЕНИЈА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 81–та седница одржана на 15 мај 2014 година, донесе 7 решенија. * * * * * Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи по Жалба изјавена од С.Ј. од Скопје, поднесена…

ПОТПИШАН НОВ МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО МИСИЈАТА НА ОБСЕ ВО СКОПЈЕ

Шефот на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, Амбасадорот Ралф Брет и претседателот на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер Пеце Ташевски, денеска потпишаа Меморандум за соработка меѓу двете институции.

Филозофски Факултет – Скопје

бул.„Гоце Делчев“ бр.9 А      (02) 3116-520 (02) 3118-143 службенo лицe: Катерина Пејкова (02) 3116-520 лок. 105 e-mail: katerina@fzf.ukim.edu.mk             fzf@fzf.ukim.edu.mk листата на информации од јавен карактер се наоѓа на: огласна табла www.fzf.ukim.edu.mk

Градежен факултет-Скопје

бул.„Партизански Одреди“ бр.24 (02) 3116-066 (02) 3118-834 службено лице: Весна Стојковска (02) 3116-066 лок.113 e-mail: sekretar@gf.ukim.edi.mk            dekan@gf.ukim.edu.mk листата на информации од јавен карактер се наоѓа на: http://www.gf.ukim.edu.mk/огласна табла

Фармацевтски факултет-Скопје

ул.„Мајка Тереза“ бр.47  (02) 3126-032 (02) 3123-054                                             службено лице: Оли Митровска            e-mail: o.mitrovska@ff.ukim.edu.mk            contact@ff.ukim.edu.mk листата на информации од јавен карактер се наоѓа на: огласна табла http://www.ff.ukim.edu.mk/

Факултет за физичко образование,спорт и здравје-Скопје

ул.„Димче Мирчев“ бр.3 (02) 3113 654 (02) 3119 755 службени лица: Митричка Старделова e-mail: mstardelova@yahoo.com  Елена Даскалова e-mail: edaskalova2002@yahoo.com листата на информации од јавен карактер се наоѓа на: http://www.ffk.pesh.mk/

Факултет за ликовни уметности-Скопје

ул.”Битпазарска” б.б. (02) 3066-779 (02) 3076-517 службено лице: Татјана Костоска e-mail: info@flu.ukim.edu.mk             kostoskat@yahoo.com листата на информации од јавен карактер се наоѓа на: http://www.flu.ukim.edu.mk/?p=1&i=ido-1

Архитектонски факултет-Скопје

бул.„Партизански Одреди„ бр.24 (02) 3116-367 службено лице: Лилјана Христова-Јаневскалок.160               e-mail: sekretar@arh.ukim.edu.mk            dekanat@arh.ukim.edu.mk листата на информации од јавен карактер се наоѓа на: огласна табла www.arh.ukim.edu.mk