Факултет за физичко образование,спорт и здравје-Скопје

ул.„Димче Мирчев“ бр.3 (02) 3113 654 (02) 3119 755 службени лица: Митричка Старделова e-mail: mstardelova@yahoo.com  Елена Даскалова e-mail: edaskalova2002@yahoo.com листата на информации од јавен карактер се наоѓа на: http://www.ffk.pesh.mk/

Факултет за ликовни уметности-Скопје

ул.”Битпазарска” б.б. (02) 3066-779 (02) 3076-517 службено лице: Татјана Костоска e-mail: info@flu.ukim.edu.mk             kostoskat@yahoo.com листата на информации од јавен карактер се наоѓа на: http://www.flu.ukim.edu.mk/?p=1&i=ido-1

Архитектонски факултет-Скопје

бул.„Партизански Одреди„ бр.24 (02) 3116-367 службено лице: Лилјана Христова-Јаневскалок.160               e-mail: sekretar@arh.ukim.edu.mk            dekanat@arh.ukim.edu.mk листата на информации од јавен карактер се наоѓа на: огласна табла www.arh.ukim.edu.mk

Бр. 80 – 29.04.2014 Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ  15 РЕШЕНИЈА И 15 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 80–та седница одржана на 29  април 2014 година, донесе 15 решенија и 15 заклучоци.

Машински Факултет-Скопје

ул „Руѓер Бошковиќ“бб, нас.„Карпош 2“ б.б. (02) 3099-200 (02) 3099-298 службено лице: Сузана Насковска(02) 3099-202 e-mail: suzana.naskovska@mf.edu.mk            mf@mf.edu.mk листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:огласна таблаhttp://www.mf.ukim.edu.mk/

Медицински Факултет-Скопје

ул.„50-та Дивизија“ 6р.6  (02) 3103-701 (02) 3103-700 (02) 3220-935  службено лице: Стево Панев (02) 3103-704 e-mail: stevo.panev@yahoo.com            medf@medf.ukim.edu.mk  Службеното лице воедно е и лице задолжено за посредување со информациите од јавен карактер со кои располагаат и 12-те институти при Медицинскиот факултет: Институт за медицинска хистологија и ембриологија Институт за медицинска…

Економски факултет-Скопје

бул.„Гоце Делчев“ бр.9в (02) 3286-812(02) 3118-701 службено лице: Душко Костадинов (02) 3286-825 e-mail: dusko@eccf.ukim.edu.mk            contact@eccf.ukim.edu.mk листата на информации од јавен карактер се наоѓа на: огласна табла www.eccf.ukim.edu.mk

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“-Скопје

бул.„Партизански Одреди“ б.б.  (02) 3066-776 (02) 3066-807 службени лица: Снежана МатовскаНада Маркозановаe-mail: zane.matovska@gmail.com            pedagoskifakultet@gmail.com листата на информации од јавен карактер се наоѓа на: огласна табла www.pfsko.ukim.edu.mk

Правен Факултет „Јустинијан Први„-Скопје

бул.„Гоце Делчев“ 9б.  (02) 3117-244  (02) 3227-549 службено лице:                           Ема Чепреганова-Петрушевска e-mail: mila_petrusevska@yahoo.com        листата на информации од јавен карактер се наоѓа на: огласна табла www.pf.ukim.edu.mk

Природно Математички Факултет-Скопје

ул.„Архимедова“ бр.3,   (02) 3119-279  (02) 3228-141  службено лице: Сања Мицковиќ (02) 3249-809                        e-mail: sekretar@pmf.ukim.mk             pmf@pmf.ukim.mk листата на информации од јавен карактер се наоѓа на: www.pmf.ukim.edu.mk