Јавни набавки

           2017

Plan za javni nabavki 2017

2016

  • Годишен план за јавни набавки за 2016 година за Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

Годишен план за ј.н.

2015

2014

2013