ОДРЖАНА РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА НА КОМИСИЈАТА И ДЗЛП ВО СТРУМИЦА

Во рамките на планираните заеднички активности предвидени во Проектот “Поддршка на пристапот до правото на заштита на личните податоци“, што се финансира од ИПА ТАИБ 2012 програмата, на 26 и 27 октомври 2016 година, во хотелот Сириус во Струмица, се одржа првата регионална работилница на тема ,,Промоција на двете права – правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и правото на заштита на личните подадоци“. Активноста е впишана во условите за работа А8.1  (ТОR); организирање на регионални работилници/јавни форуми со цел промоција на двете права: правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и заштита на личните податоци, како основни човекови права.
Покрај членовите на работните групи од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер и од Дирекцијата за заштита на личните податоци, на Работилницата учествуваа 18 претставници (службени лица за постапување по барањата за пристап до информации од јавен карактер и офицери за заштита на личните податоци) вработени во државни институции и јавни претпријатија, од десет градови од источна Македонија.
 Работилницата беше отворена со презентација на господинот Јернеј Ровшек, клучен експерт од правната област на Проектот и поранешен заменик народен правобранител на Република Словенија одговорен за заштитата на личните податоци. Со презентација се претстави г-дин Ендре Сабо, заменик претседател на Унгарската национална дирекција за заштита на личните податоци и слобода на информации. Двајцата претставници со присутните споделија покарактеристични искуства и примери од постапувања по двете законски загарантирани права во нивните земји по што следеше и дискусија во врска со наведените теми.
Со презентации настапија и претставниците од двете домашни институции – Мануела Станоевска Стоилковска (ДЗЛП), Цветан Станоески (КОМСПИ), Јорданка Стојкова (КОМСПИ) и Марјана Планојевиќ (ДЗЛП).
Во делот за дискусија по наведената тема со службените лица за посредување со информации од јавен карактер, активно учество имаше и Цвета Трајковска, член на работната група за спроведување на ИПА проектот.