Основно oбразование

Основното образование е дел од единствениот воспитно-образовен систем на Република Македонија, а неговата дејност е уредена со Законот за основно образование. Основната мисија на првиот образовен степен во Република Македонија е да воспитува, образува и насочува. Во стратешките цели како приоритет е зацртано подобрување на квалитетот на наставата со користење нови наставни форми и методи…

Средно образование

Дејноста и надлежностите на средното образование произлегуваат од Законот за средното образование. – средното образование е задолжително за секој граѓанин и е бесплатно во јавните средни училишта; – се остваруваат планови и програми за гимназиско и стручно образование; – дејноста е од јавен интерес и се врши како јавна служба; – воспитно-образовната дејност во средното…

Високо образование – универзитети

Универзитетите во Република Македонија обезбедуваат развој на високото образование, науката, уметноста и стручноста и непосредно и преку факултетите, односно високите стручни школи: – учествуваат во угврдувањето на Програмата за високообразовна дејност во Република Македонија; – ги планираат и утврдуваат развојот и потребите на високообразовната дејност и ги усогласуваат развојните потреби на високообразовните установи во  рамките…