ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Основната дејност и надлежности на Клиниките, Болниците, Здравствените домови, и други здравствени установи  се: -лекарски прегледи и други видови медицинска помош со цел за утврдување, следење и проверување на здравствената состојба; -преземање на стручно-медицински мерки, мерки и постапки за унапредување на здравствената состојба, односно спречување, сузбивање и рано откривање на болестите и други нарушувања на…

Републички завод за здравствена заштита

Примарната обврска на Републичкиот завод за здравствена заштита како мултидисциплинарна, научна и наставна установа е да ја следи состојбата во Македонија од аспект на здравствената превентива и да алармира до надлежните институции секогаш кога, ќе се оцени дека за тоа има потреба. РЗЗЗ може успешно да ја остварува оваа дејност само со сестрана и кооридинирана…