Ј.П „Македонска радиодифузија“

“Јавното претпријатие Македонска Радиодифузија-Скопје” (МРД) ги врши следните надлежности: – развој, проектирање, изградба, одржување и употреба на основната радиодифузна мрежа на територијата на Република Македонија; – обезбедување пренос, емитување и дистрибуција на радио и телевизиски програми и други содржини наменети за општ прием во слободен простор и по кабловска радио и телевизиска мрежа; – обезбедување…

Ј.П „Службен весник“ – Скопје

Основна дејност на претпријатието Ј.П „Службен весник„-Скопје е  објавување на националната регулатива – законите и другите прописи и акти во Република Македонија и издавањето на службеното гласило “Службен весник на РМ“; – “Службен весник на Република Македонија“ се печати и објавува на македонски јазик, а од 2002 година законите се објавуваат и на друг службен…

ЈКП „Дервен“ – Велес

Главни активности на ЈКП „ДЕРВЕН„ се: – Водоснабдување на градот Велес, приградската населба Превалец и село Горно Оризари; – Одржување на објектите и опремата од водоснабдителниот систем – Одведување на отпадни фекални води; – Изнесување и депонирање на смет; – Подигање и одржување на градско зеленило; – Одржување на пазари на мало во градот; –…

Ј.У. „Младински Културен Центар“ – Скопје

Младинскиот културен центар наменет првенствено како простор за поддржување и промовирање на културните активности на младите, овозможува реализација на голем број на програми: – промоција на млади музички групи; – организирање на концерти на актуелни домашни и странски изведувачи; – поттикнување и презентирање на ликовните уметници и автори на мултимедијални проекти; – издавање и промовирање…

Н.У „Кинотека на Република Македонија“

Кинотека на Македонија како институција од општ интерес за Република Македонија, ги врши следните надлежности:  – прибира, обработува, чува, заштитува и презентира филмови и филмски материјали од посебено уметничко, културно, научно, историско и друго општествено значење; – создава фонд на филмови и филмски материјали од домашното филмско творештво и филмско производство; -создава фонд на значајни…

ЈУ Библиотека „Гоце Делчев“ – Гевгелија

Библиотеката својата дејност  ја врши преку: -информативно- позајмното одделение кое на читателите им го издава расположливиот библиотечен фонд;  -одделот за класификација и систематизација го обработува целокупниот книжен фонд според меѓународните стандарди за библиотечно работење;  - континуирано дополнување на книжниот фонд со стручен, азбучен и друг вид каталози; – одделот периодика располага со весници и списанија…

НУ Универзитетска библиотека „Климент Охридски“ – Битола

НУ Универзитетска библиотека „Климент Охридски„-Битола преку повеќето сектори врши: – поттикнување на корисниците за негување на навиките и техниката за читање, како и на подигање на општата култура на читањето како приоритет на современото општество; – ги следи интересот и потребите на корисниците и соодветно на тоа врши набавка на нови изданија; – врши автоматизирано…

ЈП „Студенчица“

Дејноста на ЈП „Студенчица“ Скопје се состои во: – собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода; -одржување и експлоатација на Регионалниот водовод „Студенчица“ за потребите на делови од 11 Општини и тоа: Другово, Кичево, Осломеј, Вранештица, Пласница, Македонски Брод, Долнени, Крушево, Кривогаштани, Житоше и Прилеп и технолошка и санитарна вода за…