ОПШТИНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Општините, во рамките на законот, имаат право на своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од локално значење, што не се исклучени од нивна надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт. – самостојно, во рамките на законот, ги уредуваат и вршат работите од јавен интерес од локално значење и…

ГРАД СКОПЈЕ

Градоначалникот го претставува и застапува Градот Скопје. За својата работа тој одговара пред граѓаните на градот, а негови  надлежности се: – ги прогласува актите на Советот и ги објавува во “Службен весник на Град Скопје”; – се грижи и го обезбедува извршувањето на актите на Советот; – се грижи за извршување на работите што со…

ЗЕЛС – Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија

ЗЕЛС е своевиден центар во кој се координираат активностите за подобрување на работењето на единиците на локаланта самоуправа. ЗЕЛС, ги обединува сите 84 општини во Република Македонија и Градот Скопје како нејзини членки. Заедницата подготви модел статути за работа на, а учествуваше и во изготвувањето на новиот закон за локална самоуправа. Генералната мисија на ЗЕЛС…