Републички судски совет

Со извршувањето на своите надлежности придонесува:  – да се остварува судската функција и да се обезбедува самостојноста и независноста на судовите без да навлегува во нивната работа; – утврдува предлог за избор на судија во повискиот суд врз основа на објективна проценка на стручните и моралните квалитети на кандидатот, професионалната компетентност, и искуството во неговата…

Врховен суд

Како највисок судски орган во државата, Врховниот суд ја врши судската власт на целата територија на Републиката: -во граѓанската област одлучува во трет степен по вонредните правни лекови и тоа: по ревизии на физички и правни лица против одлуки на апелационите судови и по барања за заштита на законитоста поднесени од јавниот обвинител против одлуки…

Уставен суд

Уставниот суд на Република Македонија како орган кој ја штити уставноста и законитоста: -одлучува за согласноста на законите со Уставот; -одлучува за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите; -ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното…

Основни и апелациони судови

- Основните судови се основаат за подрачјата определени со закон, а можат да судат и надвор од седштето на судот во судски денови; – Апелационите судови се основаат за подрачјето на повеќе основни судови определени со  закон. – Основните и апелационите судови се самостојни и независни државни органи;  -судат врз основа на Уставот, законите и…

Јавно обвинителство

- Јавното обвинителство е единствен и самостоен државен орган што ги гони сторителите на кривични и други со закон утврдени казниви дела и врши други работи утврдени со закон; – Јавниот обвинител го претставува јавното обвинителство, раководи со неговата работа и ги врши правата и обврските определени со закон; – Функцијата на јавното обвинителство ја…

Јавно правобранителство

Јавното правобранителство презема со закон определени мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија; – Функцијата на Јавното правобранителство ја врши јавниот правобранител на Република Македонија и има свои заменици; – Јавниот правобранител ја застапува Република Македонија и нејзините органи пред судовите, други органи и правни лица и…

Народен Правобранител

Народен правобранител, познат во светот под името Омбудсман, е релативно нова институција-орган во правно политичкиот систем на Република Македонија кој: – ги штити уставните и законските права на граѓаните кога им се повредени од органите на државната управа и од другите органи и организации што имаат јавни овластувања; – независен, самостоен, професионален и стручен во…