Претседател на Република Македонија

Претседателот на Република Македонија во делокругот на своите овластувања ги има следните надлежности: – го определува мандатарот за состав на Владата; – ги поставува и ги отповикува со указ амбасадорите и пратениците на     Република Македонија во странство; – ги прима акредитивните и отповиковните писма на странските дипломатски претставници; – предлага двајца судии на Уставниот суд…

Собрание на Република Македонија

Собранието на Република Македонија како претставнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт на Републиката: – го донесува и изменува Уставот на Република Македонија; – донесува закони и дава автентично толкување на законите; – ги утврдува јавните нарачки; – донесува републички буџет и завршна сметка на буџетот; – ратификува меѓународни договори; – одлучува за…

Влада на Република Македонија

Владата на Република Македонија, како носител на извршната власт е орган на Република Македонија кој работите од својата надлежност ги врши самостојно, во рамките на Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори, а врз основа на принципите на транспарентност, ефикасност и заштита на човековите слободи и права. – Владата ја утврдува економската и развојната политика на…

Генерален Секретаријат на Влада на Република Македонија

Генералниот секретаријат како стручна служба на Владата на Република Македонија ги врши работите што се однесуваат на: – стручна поддршка на Владата во целина, – соработка со Канцеларијата на претседателот на Владата; – соработка со министерствата и другите органи на државната управа, особено по прашањата на стратешките приоритети и анализа на политиките; – соработка со…

Сектор за стратегија, планирање и следење

- изготвува анализа за постигнатите цели и резултати од спроведувањето на Стратешките приоритети на Владата од претходната година; – изготвува Предлог-одлука за Стратешките приоритети на Владата; – го следи начинот и степенот на остварувањето на Стратешките приоритети на Владата; – подготвува Предлог-годишна програма за работа на Владата и го следи нејзиното остварување;

Сектор за анализа на политиките и координација

- се грижи актите и материјалите кои се доставуваат до Владата и нејзините работни тела да се конзистентни засновани врз разработени и квалитетни анализи; – соработува и врши координација со министерствата во разрешувањето на одделни прашања од стратешки карактер за кои имаат различни мислења и ставови, а заради надминување на последиците врз утврдената политика и…

Сектор за организациони работи поврзани со работата на Владата

- ги координира активностите и дава стручна логистичка поддршка во врска со подготвувањето и оддржувањето на седниците на Генералниот колегиум на државни секркетари и на седниците на Владата; – го следи степенот и начинот на реализацијата на Заклучоците на Владата; – соработува со министерствата и другите органи на државната управа во врска со материјалите и…

Сектор за економски политики и регулаторни реформи

- се грижи за координација на активностите и имплементација на обврските преземени од Република Македонија со аранжманите на релевантните финансиски институции и економски организации и институции (јавни и приватни); – обезбедува стручна поддршка, врши анализа и подготвува мислења и материјали и иницира предлози за измена или донесување на акти за потребите на Заменик на Претседателот…

Сектор за кадровски работи, човечки ресурси и други стручни работи

- стручна и логистичка поддршка на замениците на претседателот на Владата, министерот без ресор и генералниот секретар на Владата; – стручна и логистичка поддршка од областа на кадровските прашања од надлежност на Комисијата за именување на Владата; – водење и ажурирање на персоналната евиденција на државните службеници во Генералниот секретаријат и водење на нивните персонални…

Сектор за односи со јавноста

- ја информира јавноста за активностите на Владата; – организира прес конференции, брифинзи и информативни кампањи во соработка со институции на Владата или со други надворешни соработници, институции и агенции; – издава соопштенија за јавноста; – издава билтени – информации за позначајни прашања што се разгледуваат на Владата.